Over Overwater Volmachtbedrijf B.V.

Verschil  volmachtbedrijf en bemiddelaar

Een bemiddelaar koppelt de verzekeringsvraag van een relatie aan het aanbod van een verzekeraar.

Een gevolmachtigd agent:

 • accepteert via bemiddelaars aangevraagde verzekeringen
 • offreert, accepteert en handelt zelfstandig schade af namens verzekeraars.
 • draagt niet zelf  het verzekeringstechnische risico. Dit risico blijft voor de verzekeraars die ons een volmacht hebben verleend.

Het als gevolmachtigde maatwerk verzekeringen offreren, snel dekking verlenen en zelfstandig direct schade afwikkelen komt ten goede aan relaties van bemiddelaars.

Samenwerking met bemiddelaars

Bemiddelaars waarmee wij samenwerken zijn naast Overwater Assurantie Adviesbureau en Assurantiekantoor D. Hubers. Door onze intensieve samenwerking en de korte lijnen met de bemiddelaars, zal de bemiddelaar in eerste instantie proberen de verzekeringen bij ons onder te brengen. Als onze verzekeringsproducten niet passend of niet mogelijk zijn, dan zal de bemiddelaar alternatieven van andere verzekeraars onderzoeken.

De bemiddelaars behartigen de belangen van hun relaties.  Als gevolmachtigd agent behartigen wij de belangen van de verzekeraar. Tussen ons volmachtbedrijf  en assurantiekantoor bestaat geen volledige functiescheiding.  Hiermee bedoelen wij dat sommige van onze medewerkers  voor beide bedrijven werken.   Het kan  voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als bemiddelaar en onze functie als gevolmachtigd agent.  Als bemiddelaar bewaakt Overwater Assurantie Adviesbureau B.V. in voorkomende (conflicterende) gevallen uw belangen, terwijl Overwater Volmachtbedrijf B.V. de belangen van de verzekeraar bewaakt.  Voor eventueel conflicterende situaties is een procedure opgesteld die u hier kunt  downloaden.

De bemiddelaar is uw aanspreekpunt voor al uw vragen, mutatieverzoeken en schademeldingen. Mocht u er met uw bemiddelaar niet uitkomen dan zal deze met ons contact opnemen.

Samenwerking met verzekeraars

Overwater Volmachtbedrijf  is gevolmachtigde van: Allianz Benelux N.V., DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.,  Goudse Schadeverzekeringen N.V. h.o.d.n. De Zeeuwse Verzekeringen, en Rhion Versicherung AG.

De verzekeraar die ons een volmacht heeft verleend heeft ons  richtlijnen en instructies  verstrekt die wij volgen. Bij grote risico’s of zeer grote schades vindt er overleg plaats met de verzekeraars.

Klachten

Klachten over het door u ontvangen advies of de bemiddelingsactiviteiten verzoeken wij u in eerste instantie te melden bij de bemiddelaar. Als u klachten heeft over onze werkzaamheden, dan verzoeken wij u deze in te dienen bij onze directie. Wij zullen uw klacht onderzoeken en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht inhoudelijk reageren.

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). Wij zijn hierbij aangesloten wat inhoud dat wij besluiten als bindend accepteren.

De verwerking van persoonsgegevens hebben wij aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt deze aanmelding bekijken via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Fraudebeleid

Vertrouwen is een van de uitgangspunten van Overwater Volmachtbedrijf B.V. en is essentieel bij het bieden van zekerheid.

Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Tegelijkertijd blijkt uit dezelfde onderzoeken dat klanten van mening zijn dat verzekeringsfraude harder moet worden aangepakt.

Wat verstaan wij eigenlijk onder fraude?

Onder consumentenfraude wordt verstaan: het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of, bij levens- en sommenverzekeringen, de begunstigde, om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft.

Een aantal voorbeelden van fraude:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeraar.
 • Het niet eerlijk vertellen van wat er is gebeurd.
 • Het veranderen van bedragen op aankoopnota’s.
 • Meer claimen dan de geleden schade.
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal.

Hoe sporen wij fraude op?

 • Verzekeraars en gevolmachtigden beschikken over fraude indicatoren.
 • Verzekeraars werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal zijn ingericht om fraudes te detecteren.
 • De markt verzamelt schadehistorie en specifieke fraude informatie in een marktbreed systeem (FISH), dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt.

U ondervindt daar het voordeel van. We versnellen namelijk met deze maatregelen het afhandelingsproces van terechte schadeclaims en bieden u daarmee een hoger serviceniveau.

Welke maatregelen treffen wij bij fraude?

Als er sprake is van fraude, dan nemen wij een aantal maatregelen, zoals:

 • De schade wordt niet vergoed of – indien reeds betaald – teruggevorderd.
 • Opzegging van de verzekering. Dat geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht.
 • Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst.
 • De verzekeraar plaatst u op een interne incidentenlijst.
 • We melden fraude aan bij de Stichting CIS, die een ‘incidentenregistratie’ bijhoudt. Dit register wordt ook door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Wilt u meer informatie over de Stichting CIS kijk dan op www.stichtingcis.nl.
 • Aangifte bij de politie.

U bent goed verzekerd bij Overwater Volmachtbedrijf B.V.

Via uw premie betaalt u mee aan het fraudegedrag van anderen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Daarom doen wij aan fraudebestrijding.

AFM vergunning

Onze door de AFM verleende vergunning om als gevolmachtigd agent voor schade- en levensverzekeringen op te treden heeft als nummer 12007881.